Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, zwanego dalej „RODO”, przekazujemy Państwu informacje o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych:

 1. Administratorem Państwa danych jest:

LUBGIP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Lublinie, ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013855, NIP 946-00-08-812, z którą można się skontaktować:

 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji organizowanych przez LUBGIP Sp. z o.o. przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia niniejszej rekrutacji.
 2. Państwa dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia niniejszej rekrutacji.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
 4. Mają Państwo prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe,
  • sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • żądania od Administratora usunięcia danych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora,
  • przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.