Regulamin świadczenia usług internetowych

Regulamin świadczenia usług internetowych

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Usługobiorca zobowiązany jest do:

1) Korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób nie powodujący zakłóceń w działaniu lokalnej sieci informatycznej oraz serwera     Usługodawcy. Jednocześnie Usługobiorcao odpowiada materialnie za szkody powstałe wskutek niewłaściwego korzystania z w/w usług. Usługodawca ma     prawo rozwiązać Umowę z Usługobiorcą w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy niewłaściwe działania Usługobiorcy spowodują awarie oraz gdy     Usługobiorca odmówi pokrycia szkód powstałych z jego winy.
2) Nieudostępniania usług osobom trzecim oraz niewykorzystywania usług w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych osobom trzecim chyba, że     Usługodawca wyrazi na piśmie zgodę na  udostępnianie usług osobom trzecim lub wykorzystywania usług w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych     osobom trzecim.
3) Niedokonywania zmian w łączu zapewniającym dostęp do sieci Usługodawcy oraz niepodłączania urządzeń nieprzystosowanych do współpracy z tym     łączem, urządzeń nieposiadających   świadectwa homologacji chyba, że Usługodawca wyrazi na to pisemną zgodę.
4) Umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Usługodawcy kontroli instalacji i urządzeń będących własnością Usługodawcy zainstalowanych w lokalu     Usługobiorcy.
5) Uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości pięciokrotnej wartości wynagrodzenia miesięcznego w przypadku udostępniania osobom trzecim łącza bez     pisemnej zgody Usługodawcy.
6) Niezwłocznego umożliwienia demontażu oraz zwrotu wszystkich urządzeń i instalacji będących własnością Usługodawcy w stanie nie gorszym niż     wynikający z prawidłowej eksploatacji po rozwiązaniu Umowy. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń i instalacji będących własnością     Usługodawcy, Usługobiorca zobowiązuje się do zwrotu Usługodawcy wartości    zainstalowanych urządzeń i instalacji.
7) Właściwej ochrony antywirusowej użytkowanych komputerów i udostępnianych zasobów w lokalnej sieci informatycznej.
8) Stosowania się do poleceń Usługodawcy w zakresie obsługi i pracy w lokalnej sieci informatycznej.
9) Chronienia urządzeń sieciowych w swoim lokalu przed uszkodzeniem mechanicznym i dostępem osób niepowołanych.

2. Usługodawca zobowiązany jest do:

1) Świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w Umowie.
2) Udostępnienia Usługobiorcy, na jego życzenie, informacji technicznych dotyczących parametrów świadczonej usługi.
3) Zapewnienia dostępu do usług przez cały rok i całą dobę w zakresie dostępności nie mniejszym niż 95% w okresie miesięcznym.
4) Przystąpienia do usuwania awarii i usterek w terminie nie dłuższym niż 24 godziny w dni robocze od chwili otrzymania zawiadomienia. Jeżeli     zawiadomienie nastąpi w dni wolne od pracy, przystąpienie do naprawy będzie miało miejsce pierwszego dnia roboczego po dniach wolnych.
5) Zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej, obejmującej informacje przekazywane w sieci Usługodawcy, dane dotyczące Usługobiorcy oraz dane     dotyczące faktu, okoliczności i rodzaju   połączenia, prób uzyskania połączenia między określonymi zakończeniami sieci, a także identyfikacji, bądź     lokalizacji zakończenia sieci, pomiędzy którymi wykonano połączenie.
6) Przestrzegania wszelkich obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niestosowania się przez Usługobiorcę do postanowień     Umowy.

2. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść publikowanych witryn internetowych oraz przesyłanych i przechowywanych informacji na kontach     Usługobiorcy.

3. Zabrania się umieszczania na serwerze Usługodawcy treści niezgodnych z prawem, w tym między innymi:

1) Nielegalnie kopiowanego oprogramowania.
2) O charakterze pornograficznym z udziałem dzieci, zwierząt, a także z użyciem przemocy.
3) Nielegalnych materiałów audio/video.
4) Propagujących nienawiść rasową, narodowościową, etniczną, religijną.
5) Zawierających elementy przemocy lub nawołujące do niej.
6) Naruszających prawa autorskie osób trzecich.

4. W przypadku niezastosowania się Usługobiorcy do zapisów ust. 3, Usługodawca niezwłocznie po uzyskaniu informacji o takim fakcie ma prawo zablokować     dostęp do treści niezgodnych z prawem, natomiast Usługobiorca jest zobowiązany niezwłocznie usunąć w/w treści. W przypadku nieusunięcia w ustalonym     terminie treści niezgodnych z prawem, Usługodawca ma prawo usunąć w/w treści na koszt Usługobiorcy.

5. Usługodawca bez zgody Usługobiorcy udostępnia wszelkie poufne informacje jedynie na żądanie uprawnionego organu.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie systemu telekomunikacyjnego innych operatorów telekomunikacyjnych.

7. Usługodawca może, z uwagi na bezpieczeństwo pracy serwera Usługodawcy lub lokalnej sieci informatycznej, wprowadzić ograniczenia w zakresie     świadczonych usług. Ograniczenia mogą dotyczyć w szczególności: dostępu do określonych usług internetowych, maksymalnej wielkości przesyłanych listów     poczty elektronicznej e-mail, nieakceptowania określonych rodzajów załączników do listów e-mail. Szczegółowe informacje i wskazówki dotyczące     technicznych aspektów świadczonych usług i wynikających z nich ograniczeń publikowane będą w Internecie na stronach www.lubgip.pl.

 

wersja 06